Regulamin

Spis treściPostanowienia ogólneDefinicjeZamówienia – zawarcie umowyCeny i płatnościPrawa autorskiePrawo odstąpienia od umowy przez KonsumentaWarunki świadczenia usługPrawa i obowiązki usługodawcy, odpowiedzialnośćReklamacjeOchrona Danych OsobowychPostanowienia KońcoweWYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWZałącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od UmowyZałącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnegoZałącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka PrywatnościZałącznik do regulaminu nr 4 – Polityka plików cookiesPostanowienia ogólne
 • 1
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet można znaleźć na stronie www.ratujemy.elms.plRegulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2023 r.Składając zamówienie w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.Definicje
 • 2
Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: www.ratujemy.com.pl;Serwis – strona internetowa www.ratujemy.elms.pl, zawierająca platformę e-Learningową z możliwością wykupienia Usługi, stworzona przez Usługodawcę, w ramach kreatora elektronicznej platformy edukacyjnej pod adresem http://www.webtolearn.pl, świadczonej przez WEB TO LEARN SP. Z O.O., KRS 0000823467, REGON 385347076, NIP: 5911709438 z siedzibą przy ul. Księżycowa 3 w Kościerzynie,Usługodawca – Podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu którym jest:Service4U Marek Hoppe 89-600 Chojnice, ulica Chocińska 2/30,  NIP 5040005880 nr tel 516468456 REGON 340506992Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:adres pocztowy:                          89-600 Chojnice, ulica Chocińska 2/30numer telefonu i/lub faksu:         +48 516468456adres poczty elektronicznej:       szkolenia@ratujemy.com.plKlient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;E-kurs – materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, zamieszczone w Serwisie, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Klientowi;Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;Usługa – świadczona przez Usługodawce na rzecz Klienta usługa polegająca na udostępnianiu Klientowi dostępu do Platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF i Abonamentów;Okres Abonamentowy – wynosi rok (365 dni) począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego;Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 683 z późn. zm.);Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. Poz. 922 z późn. zm.);Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 z późn. zm.).Zamówienia – zawarcie umowy
 • 3
Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie.Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez UsługodawcęRejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.Ceny i płatności
 • 4
Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.Jeżeli po upływie okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.Klient nie ma obowiązku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi na kolejny Okres Abonamentowy.
 • 5
Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu:Błyskawiczne płatności PAYNOWDzięki płatności PAYNOW masz możliwość:
 • Płatność kartą płatniczą
 • Płatność BLIKIEM
 • Płatność przelewem online
Prawa autorskie
 • 6
Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
 • 7
Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie lub piszą mail na adres szkolenia@ratujemy.com.pl w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Jest to dobrowolny akt Usługodawcy. Wyjątkiem stanowi przesłanie certyfikatu, które świadczy o ukończeniu kursu i usuwa możliwość zwrotu.Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.Za rozpoczęcie świadczenia usług przez Serwis uznaje się moment pierwszego korzystania z Serwisu po uiszczeniu opłaty.W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument.W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się usunąć bądź zniszczyć otrzymany cartyfikat ukończenia kursu w formacie pliku PDF lub fizycznego dokumentu.Warunki świadczenia usług
 • 8
Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari -w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 21.06.2023 r.Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.Prawa i obowiązki usługodawcy, odpowiedzialność
 • 9
Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu- platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF.Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 • 10
Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawcę porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej szkolenia@ratujemy.com.pl
 • 11
Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Klienta, Klient jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.Usługodawca dołoży wszelkich starań aby System działał w sposób ciągły i niezakłócony.Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu.Usługodawca podejmuje starania, aby poinformować Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową lub poprzez wiadomość wysłaną za pośrednictwem Panelu Administracyjnego, z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu Usługi.
 • 12
Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania konta Klienta w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także w przypadku stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy.W przypadkach wskazanych wyżej uiszczone opłaty za okres abonamentowy w przód, nie podlegają zwrotowi.
 • 13
Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Systemie wprowadzone przez Klienta w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z Polskim prawem.Reklamacje
 • 14
Klient ma prawo zgłaszać reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.Klient zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki/błędu/wady.Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres szkolenia@ratujemy.com.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy.
 • 15
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:– czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie;– opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;– podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem;Usługodawca udostępnia wzór formularza reklamacyjnego – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.Reklamacje dotyczące wsparcia technicznego, pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania innego niż System, nie podlegają uwzględnieniu.Ochrona Danych Osobowych
 • 16
Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:Ustawą o ochronie danych osobowych;Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 • 17
Usługodawca ma prawo publikować na swojej stronie internetowej informacje obejmujące nazwy kont klientów z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Klienta, którego informacje te dotyczą.Usługodawca może ujawniać informację dotyczących Klienta właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego w Polsce prawa. Poza tym, informacje dotyczące Klienta nie zostanie ujawniona żadnej osobie trzeciej, bez wyraźnej zgody Klienta.
 • 18
W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów:– imię;– nazwisko;– adres zamieszkania/prowadzenia działalności;– nazwa firmy;– adres poczty elektronicznej;– nr telefonu kontaktowego;– NIP;Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 • 19
Sposób ochrony i wykorzystywania danych niestanowiących danych osobowych (tzw. ciasteczek) reguluje Polityka Prywatności i plików cookies będące załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszego RegulaminuPolityka prywatności i plików cookies udostępniana jest także w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.
 • 20
Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, podmiotowi: Web To Learn sp. z o.o. KRS 0000823467 REGON:385347076 NIP:5911709438 z siedzibą przy ul. Księżycowa 3 w Kościerzynie, prowadzącemu platformę www.webtolearn.pl w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi.Usługodawca przetwarza powierzone przez Klienta dane osobowe jedynie w celu ich przechowywania i nie decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych przez Klienta.Wszystkie dane osobowe Klientów zgromadzone na serwerach udostępnianych w ramach Usługi w Serwisie przez Usługodawcę, będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 • 21
W przypadku rozwiązania, lub wypowiedzenia Usługi lub innym przypadku zakończenia świadczenia tej Usługi, Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Klientów z serwerów, wraz ze wszystkimi istniejącymi kopiami tych baz, w terminie 30 dni od dnia zakończenia Usługi.Postanowienia Końcowe
 • 22
Każda ze stron Umowy uprawniona jest do wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie, na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Okresu Abonamentowego.W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, uiszczone Opłaty na poczet kolejnych Okresów Abonamentowych, nie podlegają zwrotowi.
 • 23
Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i prawo do zablokowana dostępu do Serwisu, gdy Klient:– poda fałszywe dane w trakcie rejestracji;– nie powiadomi Usługodawcy o zmianie danych rejestrowych Klienta w terminie 30 dni od dokonania zmiany;– za pośrednictwem Serwisu doprowadzi na naruszenia obowiązujących w Polsce norm prawnych, w szczególności praw związanych z własnością intelektualną osób trzecich;W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanej Opłaty
 • 24
Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie.Usługodawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu.O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Usługodawcę poprzez:– umieszczenie w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem zmian oraz nowej treści Regulaminu;– umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu w Panelu Administracyjnym;– wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji;Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana w Serwisie i Panelu Administracyjnym, przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 • 25
W terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o zmianie regulaminu w sposób wskazany w § 24 ust. 3 pkt 1-3, Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie, strony obowiązuje nowy Regulamin.Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres Usługodawcy.Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.Strony dopuszczają złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Klienta na adres mailowy Usługodawcy.
 • 26
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem strony w pierwszej kolejności będą rozwiązywać w sposób polubowny, bądź przez mediację.Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu nienależytego wykonania Umowy ogranicza się do równowartości 1 (jedno)-rocznej Opłaty z tytułu jej świadczenia. Ograniczenie to nie dotyczy Klientów będących Konsumentami.  
 • 27
Regulamin nie wyklucza prawnych możliwości pozasądowego rozwiązania sporu z Konsumentem, z których Konsument może skorzystać zgodnie z Polskim porządkiem prawnym.
 • 28
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓWZałącznik do Regulaminu nr 1 -Wzór formularza odstąpienia od umowyZałącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnegoZałącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka PrywatnościZałącznik do regulaminu nr 4 – Polityka plików cookiesZałącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy Formularz Odstąpienia od Umowy[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]……………………………….(miejscowość data)…………………………….(imię i nazwisko)…………………………….(ulica nr domu,mieszkania)…………………………….(kod pocztowy miejscowość)www.……………………….pl……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu www.……………………….plData zawarcia umowy(*)/odbioru(*)                                      ____________________________________Imię i nazwisko konsumenta/ów__                                        ____________________________________Adres konsumenta (-ów) __________________________________________________Podpis konsumenta (-ów)(*) niepotrzebne skreślić Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego_______________________________________________________________________FORMULARZ REKLAMACYJNY……………………………….(miejscowość data)…………………………….(imię i nazwisko)…………………………….(ulica nr domu,mieszkania)…………………………….(kod pocztowy miejscowość)…………………………….(login ………………..pl)                                                   www.……………………….pl……………………………….……………………………….……………………………….……………………………….Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem:…………………………………………………………………………………………………………Opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia;………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………____________________Podpis konsumenta (-ów)Załącznik do Regulaminu nr 3 – Polityka PrywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIESPolityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest, lub które prowadzi Service4U Marek Hoppe, 89-600 Chojnice, ulica Chocińska 2/30, NIP 5040005880, REGON 340506992 zwany dalej Administratorem, Administratorem Danych Osobowych.Na potrzeby niniejszej polityki prywatności i plików cookies przyjmuje się znaczenie pojęć:Administrator – Administrator Danych Osobowych – Service4U Marek Hoppe, 89-600 Chojnice, ulica Chocińska 2/30, NIP 5040005880, REGON 340506992Serwis – serwis internetowy www.ratujemy.com.pl oraz www.ratujemy.elms.pl RODO – Ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);UoŚUE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z pózn. zm.);Usługobiorca – osoba zarejestrowana w SerwisieDane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Usługobiorców, są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z RODO.Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji usług w Serwisie. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Usługobiorców.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie.Podanie określonych danych jest niezbędne do pełnego korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.W każdej chwili Usługobiorca może zrezygnować z korzystania z jakiejkolwiek usługi świadczonej w Serwisie.W przypadku wyrażenia woli, że Usługobiorca nie chce pozostawiać swoich danych osobowych, ma prawo do ich usunięcia i niekorzystania z Serwisu.W trakcie rejestracji w Serwisie zbierane są następujące dane osobowe Usługobiorcy:adres e-mail,numer telefonu,Pozostałe dane (tj. imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość, nip lub pesel) Usługobiorca uzupełnia podczas dalszego korzystania z Serwisu.Adresy IP Usługobiorców zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu technicznych to jest do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, do analizowania naruszeń bezpieczeństwa oraz dla potrzeb zarządzania Serwisu.Informacje wymienione w pkt. 11 w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Usługobiorców.Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia usługi.Dane Usługobiorców nie są udostępniane, ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy Usługobiorca wyraził dodatkową zgodę na wykorzystanie danych do celów marketingowych, lub udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom.Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim.Zestawienia wskazane w pkt. 15 nie będą zawierać danych osobowych.Administrator nie udostępniania danych osobom trzecim.Administrator nie przechowuje jakichkolwiek informacji poufnych.Serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Usługobiorców.Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.Środki BezpieczeństwaSerwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.W przypadku zlecenia przez Administratora podmiotom zewnętrznym świadczenia usług, Administrator, będzie wymagał zapewnienia prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z wysokimi standardami ochrony danych osobowych.W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).Rezygnacja/poprawa danychUsługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.Usunięcie danych Usługobiorcy jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie.Usunięcia konta Usługobiorcy, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Administratorowi.Zmiany Polityki PrywatnościAdministrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Usługobiorców.Reklamy i linki stron trzecichReklamy zamieszczane na stronach Serwisu pochodzą od partnerów Administratora Serwisu.Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy.Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Usługobiorców nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Serwisu należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.Serwis zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Serwisu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Serwisie. W razie wątpliwości Usługobiorcy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi na tych stronach.Załącznik do regulaminu nr 4 – Polityka plików cookiesPOLITYKA PLIKÓW COOKIESSerwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka).Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies wykorzystywane są w celu właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorców pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.Mechanizm cookies odpowiada za:– tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,– utrzymanie sesji Usługobiorcy, dzięki czemu Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.– dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowując ją do jego indywidualnych potrzeb.W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: — „Sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).– „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Twórcę.W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:– „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, oraz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa (np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie).– „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez osobę odwiedzającą ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi osoba zalogowana na stronie, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;– „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie osobom odwiedzającym Serwis treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy.Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookies do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika w tej witrynie. Usługobiorcy mogą zrezygnować z pliku cookies Google na stronie wyłączania opcji reklam Google – http://www.google.pl/privacy/ads/.Usługobiorcy korzystający z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.