You are currently viewing Kurs Pierwszej Pomocy dla firm i instytucji- dlaczego warto?
Dlaczego warto zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników?

Kurs Pierwszej Pomocy dla firm i instytucji- dlaczego warto?

 • Post comments:0 Komentarzy
 • Reading time:14 mins read

Kurs Pierwszej Pomocy dla firm i instytucji- dlaczego warto?

Kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji to niezbędne szkolenie, które pozwala pracownikom nabyć umiejętności udzielania pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach nagłych. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy może uratować życie, dlatego warto zainwestować w odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników. W tym atrykule omówimy znaczenie kursu pierwszej pomocy dla pracowników, rodzaje dostępnych szkoleń, organizację szkoleń w firmie, przykładowy program szkolenia oraz możliwości szkoleniowe w różnych miastach Polski.

Znaczenie kursu pierwszej pomocy dla pracowników

Kurs pierwszej pomocy dla pracowników ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w miejscu pracy. Szkolenie z pierwszej pomocy pozwala szkolić pracowników w zakresie udzielania pomocy osobom poszkodowanym w sytuacjach niebezpiecznych. Wiedza zdobyta przez pracowników podczas kursu może uratować życie, a także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dlaczego szkolenie z pierwszej pomocy jest kluczowe dla bezpieczeństwa w miejscu pracy?

Szkolenie pierwszej pomocy dla instytucji oraz szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników są niezbędne, aby zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzięki szkoleniom dla firm, pracownicy zdobywają umiejętności, które pozwalają im prawidłowo reagować na sytuacje niebezpieczne, takie jak wypadki czy nagłe zachorowania. W efekcie, pracownicy są lepiej przygotowani do udzielania pierwszej pomocy, co może uratować życie poszkodowanego.

Jak udzielenie pierwszej pomocy może uratować życie?

W sytuacjach niebezpiecznych, udzielenie pierwszej pomocy może być kluczowe dla uratowania życia poszkodowanego. Przykłady takich scenariuszy to:

 • zatrzymanie krążenia – szybka i skuteczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa może znacznie zwiększyć szanse na przeżycie poszkodowanego,

 • krwotok – prawidłowe zastosowanie opatrunków i ucisków może zatrzymać krwawienie i zapobiec wstrząsowi hipowolemicznemu,

 • zachłyśnięcie/ zakrztuszenie – umiejętność przeprowadzenia manewru Heimlicha może uratować życie osoby, która się dusi,

 • udar mózgu – szybkie rozpoznanie objawów i podjęcie odpowiednich działań może zapobiec poważnym powikłaniom zdrowotnym.

 • zawał mięśnia sercowego – Szybkie wezwanie pomocy medycznej i prawidłowo udzielona pierwsza pomoc zwiększa szanse na przeżycie i powrót do pełnej sprawności chorego

Wszystkie te sytuacje pokazują, jak ważne jest posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez pracowników. Dlatego warto zainwestować w odpowiednie szkolenia z pierwszej pomocy dla swojej firmy lub instytucji.

Rodzaje kursów pierwszej pomocy dostępnych dla firm i instytucji

Nasza firma oferuje Państwu dwa rodzaje kursów pierwszej pomocy, która są dostosowane do potrzeb i specyfiki Państwa firmy. W zależności od wymagań i oczekiwań, można wybrać kurs z pierwszej pomocy na różnym poziomie zaawansowania.

Kurs podstawowy pierwszej pomocy: Czego się nauczysz?

podstawowy kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Kurs podstawowy pierwszej pomocy skierowany jest do osób, które chcą poznać podstawy pierwszej pomocy. Na takim kursie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat:

 • oceny stanu poszkodowanego,

 • udzielania pomocy przy utracie przytomności,

 • resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

 • postępowania w przypadku krwotoków,

 • udzielania pomocy przy złamaniach i zwichnięciach,

 • postępowania w przypadku oparzeń i zatrucia.

Taki kurs stanowi solidne podstawy do dalszego rozwoju umiejętności związanych z pierwszą pomocą.

Zaawansowany kurs pierwszej pomocy: Dla kogo jest przeznaczony?

zaawansowany kurs pierwszej pomocy dla pracowników

Zaawansowany kurs pierwszej pomocy przeznaczony jest dla osób, które mają już pewne doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy i chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności. Na takim kursie uczestnicy uczą się:

 • zaawansowanych technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

 • postępowania w przypadku urazów wielonarządowych,

 • udzielania pomocy w sytuacjach szczególnych, takich jak wypadki komunikacyjne czy katastrofy naturalne,

 • korzystania z profesjonalnego sprzętu ratowniczego.

Zaawansowany kurs pierwszej pomocy może być szczególnie przydatny dla osób pełniących funkcje kierownicze lub odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Organizacja szkoleń z pierwszej pomocy w firmie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, warto zorganizować szkolenie z pierwszej pomocy w firmie. Poniżej przedstawiamy poradnik, jak krok po kroku zorganizować takie szkolenie, aby było efektywne i dostosowane do potrzeb pracowników.

Jak zorganizować praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników?

jak przygotować szkolenie z pierwszej pomocy

Praktyczne szkolenie z pierwszej pomocy powinno być dostosowane do specyfiki firmy oraz potrzeb pracowników. Aby zorganizować takie szkolenie, warto podjąć następujące kroki:

 1. Zdefiniować cele szkolenia – określić, jakie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy powinni opanować pracownicy.

 2. Wybrać odpowiednią formę szkolenia – kurs może być przeprowadzony w formie stacjonarnej lub online, w zależności od preferencji uczestników.

 3. Zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia szkolenia – upewnić się, że miejsce szkolenia jest przystosowane do nauki praktycznych umiejętności, takich jak resuscytacja czy opatrywanie ran.

 4. Wybrać instruktora – warto skorzystać z usług doświadczonego instruktora, który posiada odpowiednie kwalifikacje oraz umiejętności dydaktyczne.

 5. Ustalić harmonogram szkolenia – kurs powinien być dostosowany do możliwości czasowych uczestników, a jego długość zależy od zakresu tematów poruszanych na szkoleniu.

 6. Przygotować materiały szkoleniowe – uczestnicy powinni otrzymać materiały, które pozwolą im utrwalić zdobytą wiedzę oraz umiejętności.

Kiedy kurs/szkolenie rozpoczyna się, warto zadbać o to, aby uczestnicy byli zaangażowani w proces nauki oraz mieli możliwość zadawania pytań i wykonywania ćwiczeń praktycznych.

Właściwe zrozumienie i stosowanie poszczególnych ogniw łańcucha przeżycia może uratować życie wielu osób. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z nas znał zasady łańcucha przeżycia i potrafił właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia życia.

Jak wybrać profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy dla Twojej firmy?

Wybór odpowiedniego, profesjonalnego szkolenia z pierwszej pomocy dla firmy może być kluczowy dla efektywności nauki pracowników. Przy wyborze programu szkolenia z pierwszej pomocy, warto zwrócić uwagę na:

 • Doświadczenie i kwalifikacje instruktora,

 • Zakres tematów poruszanych na szkoleniu,

 • Formę szkolenia (stacjonarną lub online),

 • Możliwość dostosowania programu do specyfiki firmy,

 • Opinie innych uczestników szkolenia.

Wybierając odpowiednie szkolenie, warto również sprawdzić, czy organizator oferuje wsparcie po zakończeniu kursu, np. w postaci konsultacji czy dostępu do materiałów szkoleniowych.

Certyfikat pierwszej pomocy: Dlaczego jest ważny dla pracowników firmy?

zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy

Certyfikat pierwszej pomocy potwierdza zdobytą wiedzę oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Posiadanie takiego certyfikatu przez pracowników firmy ma wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie poczycia bezpieczeństwa w miejscu pracy,

 • Podniesienie świadomości na temat zagrożeń oraz sposobów udzielania pomocy,

 • Wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za innych pracowników,

 • Poprawa wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy.

Certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy może być również wymagany przez niektóre instytucje, np. Państwową Inspekcję Pracy. Dlatego warto zadbać o to, aby pracownicy posiadali aktualne certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy.

Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy

obowiązek pracodawcy

Art.  209(1).  [Obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy] Kodeks pracy

§  1.  Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

2) wyznaczyć pracowników do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b)wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§  2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§  3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

§  4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych – działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio..

Zgodnie z powyższym pracodawca jest zobowiązany do dostosowania liczby oraz poziomu kwalifikacji pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, w zależności od charakteru i zakresu działalności firmy. W procesie ustalania wymaganej liczby takich pracowników należy uwzględnić różne aspekty, takie jak system pracy zmianowej, ilość pracowników pracujących w każdej zmianie, rozmiar terenu zakładu pracy oraz czas potrzebny na dotarcie do różnych jego części, a także rodzaj i potencjalne konsekwencje istniejących zagrożeń.

Osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy ma obowiązek jej udzielania podczas godzin swojej pracy. Od pracodawcy wymaga się, aby zapewnił odpowiednią liczbę pracowników przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy, gwarantując, że w każdym momencie pracy, niezależnie od systemu zmianowego czy nieobecności (np. z powodu urlopu czy choroby) któregoś z pracowników, będzie obecna osoba odpowiedzialna za pierwszą pomoc.

Dodatkowo, pracodawca jest zobligowany do informowania wszystkich pracowników o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych, sam może przejąć obowiązki związane z zapewnieniem pierwszej pomocy.

Odpowiedzialność pracownika wyznaczonego do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy

odpowiedzialność karna za nieudzielenie pierwszej pomocy w miejscu pracy

Wiele osób, kiedy zostają wytypowane przez przełożonych do roli osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy, czuje obawy związane z tym zadaniem. Te lęki często mają podłoże w osobistych przekonaniach, jak na przykład trudność z znoszeniem widoku krwi. Niektóre obawy mogą dotyczyć aspektów formalno-prawnych, takich jak obawa przed ponoszeniem odpowiedzialności za ewentualne błędy, które mogłyby prowadzić do konieczności wypłacenia odszkodowania, a nawet stanięcia przed sądem.

Jednak zgodnie z polskim prawem, obowiązek udzielenia pierwszej pomocy spoczywa na każdym, a za jej nieudzielenie grozi odpowiedzialność karna. Jest to regulowane przez Artykuł 162 Kodeksu Karnego, który za nieudzielenie pomocy może przewidywać karę pozbawienia wolności do trzech lat. Warto również zaznaczyć, że pracownik wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy ma obowiązki ograniczone do czasu swojej zmiany. Oznacza to, że jeśli pracownik kończy pracę o 16:00, a zdarzenie wymagające interwencji nastąpi po 17:00, to już pracodawca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej liczby przeszkolonych osób do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy..

Podsumowanie

Podsumowując, kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji jest inwestycją, która może nie tylko uratować życie, ale także podnieść poziom bezpieczeństwa i świadomości pracowników na temat zagrożeń w miejscu pracy. Zrozumienie i posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest kluczowe, zwłaszcza w obliczu nagłych wypadków, które mogą zdarzyć się w każdym środowisku pracy.

W naszej ofercie znajdą Państwo profesjonalne szkolenie pierwszej pomocy dla instytucji, które dostosowujemy do specyfiki działalności Państwa firmy. Zapewniamy kompleksową obsługę! Od audytu zagrożeń i wymagań, przez organizację i przeprowadzenie szkoleń, aż po wsparcie poszkoleniowe w postaci materiałów edukacyjnych i plakatów.

Zachęcamy do nawiązania współpracy i inwestycji w szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji, które nie tylko spełniają ustawowe wymogi, ale przede wszystkim mogą ocalić życie. Niech Państwa pracownicy stają się nie tylko lepiej przygotowani do reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale również poczują się bezpieczniej, wiedząc, jak skutecznie pomagać sobie nawzajem. Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych programach szkoleniowych i jak możemy wspólnie podnieść poziom bezpieczeństwa w Państwa firmie.

Podziel się tą wiedzą z innymi!

Dodaj komentarz